Trianum-P

Aktiv ingrediens:
Trichoderma harzianum T-22
Vanligt namn:
Jordburna svampar
Produktkategori:
Biofungicid
 • Förhindrar och bekämpar jordburna sjukdomar

 • Främjar plantans tillväxt och likformighet

 • Granulat kan enkelt dispergeras i vatten och appliceras via vattning, droppbevattning eller sprutning

Play
Play
 • Förhindrar och bekämpar jordburna sjukdomar

 • Främjar plantans tillväxt och likformighet

 • Granulat kan enkelt dispergeras i vatten och appliceras via vattning, droppbevattning eller sprutning

Använd för

Använd för

Trianum-P skyddar växter mot en rad jordburna rotsjukdomar genom flera olika verkningssätt. Det förbättrar även rotsystemets utveckling, näringsupptagningen och plantans tillväxt.

Sjukdomar

Trichoderma harzianum T-22 skyddar mot jordburna sjukdomar som Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. och Microdochium spp. Trianum-P främjar dessutom plantans tillväxt och likformighet.

Grödor

Trianum-P kan användas i de flesta grödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Trianum-P:s verkningssätt baseras på följande mekanismer:

Konkurrens om utrymmet
Trianum-P växer snabbare på rotens yta än andra jordburna svampar. Andra svampar får ingen chans att etablera sig på rötterna.

Konkurrens om näringsämnen
Trianum-P tar bort källan till näringsämnen som patogenerna livnär sig på. Patogenerna får därför ingen chans att utvecklas.

Patogeners parasitism
Trianum-P växer runt patogenens mycel. Patogenens cellväggar bryts ner och patogenen dör.

Plantan blir starkare
Trianum-P förbättrar rotsystemet genom bildandet av fler rothår, så att vatten och näringsämnen kan absorberas bättre. Detta leder till starkare och mer likformiga grödor och bättre avkastning. Effekten är starkare när plantan är stressad och/eller inte odlas under optimala förhållanden. Trianum förstärker även försvarsmekanismen hos de delar av växten som befinner sig ovan jord, så kallad inducerad systemisk resistens (ISR). Trianum-P kan göra vissa ”bundna” näringsämnen, som mangan och järn, tillgängliga för plantan att absorbera.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 g and 5 kg påsar med ett yttre kartongomslag.
Sammansättning Vattenlösliga granulat (WG).
Koncentration 1x10⁹ CFU (Trichoderma harzianum stam T-22 sporer)/gram.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Tillsätt 1 del Trianum-P till 5 delar vatten i en hink
 • Blanda ordentligt
 • Tillsätt suspensionen till den erforderliga mängden vatten för att få den slutliga sprut-, dropp- eller vattningslösningen
 • Rör om kontinuerligt för att upprätthålla en homogen fördelning av sporer
 • Applicera samma dag som lösningen förbereds, då sporkvaliteten minskar inom några timmar

Applicering

Trianum-P kan appliceras via bevattnings-, droppbevattningssystem eller sprutas på växtmediet vid sådd. Applicera Trianum-P så tidigt som möjligt på grödan för optimal effekt.

Applicering via vattning eller sprutning:

 • Trianum-P kan appliceras utan speciell sprut- eller vattningsutrustning
 • Efter applicering rengör utrustningen genom att spola noggrant med vatten
 • Använd tillräckligt med vätska för att garantera god penetration av växtsubstratet eller jorden, men undvik avrinning och överskottsdränering

Applicering via droppbevattning:

 • Sporer i Trianum-P ska nå rötterna snabbt Injicera Trianum-P efter sandfiltret och se till att droppbevattningsfiltren är rena (sporer kan fastna på organiska material i filter)
 • För att öka sporernas vidfästning på rötterna, undvik avrinning och överskottsdränering de två första dagarna efter produktapplicering. Trianum-P är inte en systemisk produkt och tas därför inte upp av plantan
 • Använd inte desinfektionsmedel i droppbevattningssystem från minst en dag före till två dagar efter applicering av Trianum-P
Play

Dosering

 • Doseringen av Trianum-P beror på grödan och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Se etiketten för att hitta rekommenderad dosering för varje gröda och situation
 • Appliceringsdos är normalt från 1-5 kg/ha eller 15-30 g/1 000 plantor
 • Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation

Tid

Påbörja applicering preventivt vid sådd eller snart efter plantering av grödan.

Miljöförhållanden

Trianum-P fungerar bra under olika miljöförhållanden. Trichoderma harzianum T-22 växer i ett brett temperaturintervall (10-34 °C/50-93 °F), vid ett pH-värde mellan 4 och 8, i många typer av växtsubstrat.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Se förpackning för utgångsdatum.

Förvaringstemperatur

4-8 °C/39-46 °F.

Förvaringsförhållanden

Undvik direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?